egunApaj utAmUluWam qnegiwaSaveguDaguLaw qnuyilqkubqTqseg
qnuyikqkubqTqseg

Sagaafee hedhunuge photo-thah

summer ge sagaafee hedhun niviyaage kujjaage sagaafee hedhun


School ge event

April/Eh vana baeh feshun

May/ Neiy

June/ kuda test(middle school aai high school)

July/ Bodu test(middle school aai high school), fahukolhugai dhigu chuttee feshun

August/ chuttee

September/ dhe vana baeh feshun

October/ school sports, kuda test(middle school aai high school)

Nobember/ school festival

December/ Bodu test(middle school aai high school), fahukolhugai kuda chuttee feshun

January/ thin vana baeh feshun

February/ Neiy

March/ Bodu test(middle school aai high school), thin vana baeh nimunJapaanuge thafaas hisaabu

aabaadhee 124,910,000
bas Japanese
akuru hiragana akuraai katakana akuru adhi chinese akuru
raees neiy
bodu vazeeru Alfaalil Koizumi
dhanduverikamaai masverikamuge nisvaiy 5.2%
thuththu kudhin maruvaa rate(haahakun) 4.2
asaasee thawleem libifaivaa meehunge nisbaiy 99.9% mathi
anhen meeheh vihaa kudhinge adhadhu(1998 vana aharuge boahimenun) 1.34
farathama kujjaa vihaa anhen meehaa ge average umuru (1998 vana aharugeboahimeneyn) umuru 27.7 aharu

Japaanuge asaasee thawleem

fashaa thawleem dhevenee umuru 6 aharu feshigen umuru 11aharu dhemedhuge kudhin nah. sarukaaru schoolge khaasaa hedhun eh neiy.Ekamaku amilla schoolge khaasaa hedhun eba huri. University-gai thawleemilmu kiyavee mudharrisun dharivarun nah kiyavaadhenee. Class ekakah 40 dhashugekudhin kiyavanee. Maigandu maadhdhaa akee Japanese, hisaabu, music, sience,thimaavesheege ilmu, geography, history, amaleefannuthah, hashiganduge tharubiyyathuadhi kakkaa goiy.

middle thawleem umurun 12 aharun umuru 14 aharah kudhinnah dhevenee. sarukaaraai amilla ge schoolge khaasaa hedhun eba huri. primaryschoolge maadhdhaage ithurah, igireysi bas adhi iqthilaadhu ithuru vanee.filaavalhuge fahun schoolge club khidhumaiy kureveyne.

Dhiraasee aharu fashanee April mas. nimunee March mas.Dhiraasee aharu thin bayakah baikurevanee. April kuree kolhu gai eh vanabaeh fashaa ninmee July fahu kolhugai. September kuree kolhu gai dhe vanabaeh fashaa ninmee December fahu kolhugai. January kuree kolhu gai thinvana baeh fashaa ninmee March fahu kolhugai. Dhe vana baeh aai thin vanabaeh nimumah fahu eh hafthaa akah chuttee eh dhevun. Eh vana baeh nimumahfahu ha hafthaa chuttee dhevun.

Amilla primary school adhi middle school gai kiyavumakeevarah udhagoo. Sababakee imthihaanaai interview kurumah fahu hovifaivaakudhin amilla school gai kiyavaaleveyne kamah vaathee.

Mulhin primary school aai baeh middle school gai schoolmendhuruge keun dhevan. 1945 vana aharuge fahu school mendhuruge keungedhevun avahah kurieruvijje.

Midhannavaa hisaabakee Japaanuge thawleemu libifaivaa kudhingenisbaiy.

  • 1886 (4 aharuge asaasee thawleem ah badhalu vee) 46%
  • 1907 (6 aharuge asaasee thawleem ah badhalu vee) 97%
  • 1947 (9 aharuge asaasee thawleem ah badhalu vee) 99.9% mathi
  • Mihaaru 99.9% mathi

Kaiveneege goiy

Japaanuge kaiveni kuraa average umuruge thafaashisaabu

aharu/jins

firihen

anhen

mihaaru

28

26

1960 vana aharu

25

23

kurin 16 vana tharunaa

16

13

Meege 1000 aharu kurin firihen nobility-thah kaiveni kureveynegina anhenun. idhey anhen meehun ulhunee manmagey ge gai. Adhi iru kosseyfahu firi anbeegey ge ah ziraaiy kuree. Firi anbeegey ge gai noolhunee.Kaivenige gothakee "duolocal marriage".

12 vana tharunaa iru, kaiveni goiy badhalu vegen "virilocalmarriage" vee. Mi ee anbi firige bappamengey ge gai ulhun kamah.

Meege120 aharu kurin "monogamy" ah badhalu kuree.Mi ee firi meehakah emme ekeh anbi aai ekugai kaiveni kureveyne kamah. Adhinobility meehun eythi rank gellijje. Hurihaa Japaanuge rayyithun equalityvee. Anhen meehun ulhunee firige bappamengey ge gai. Firihen dharifulhunuthibi rich meehunge anhen kujja kaiveni kurumah fahu, firi aai ekugaianbeege bappamengey ge gai ulhunee.

Mihaaru gina meehun "neolocal marriage" kuranee.Firi adhi anbi dhemeehunge bappamen vaki kohlaigen ulhenee.

kaiveneege ceremony


Japaanuge sagaafee hedhun

Midhannavaa photo-thah ee Japaanuge sagaafee hedhun. 100aharu kurin hurihaa Japaanuge meehun konme dhuvahaku sagaafee hedhun beynunkuree. Mihaaru sagaafee hedhun beynun kurumakee kaiveni ceremony aai haflaage iru.

kaiveni kurumuge hedhunthah
Umurun 20 aharun matheege neenna anhenge sagaafee hedhunNiviyaa

1873 December gai Japaanugai lunar calender in Gregoriancalender ah badhalu kurijje. Mi aharu feshigen mihaaru, niviyaa eedhu Januaryfurathama dhuvahugai kuranee.

Mi dhuvahugai anhen meehun araamu kurumah December emmedhuvahugai anhen meehun gina keun kakkanee. Japaanuge mi moosum varah finima kuree kekkifaivunu keun kaaleveyne.

Niviyaa gai Japaanuge sagaafee hedhun wear kuraa meehunves eba huri.

Bappayaai manma, bodu beybe adhi bodu dhaththa in kudhinfaisaa dhevifaivanee.

Enme kuree mi dhuvahugai Japaanuge meehun egey meehungege ah dhiyaee. Ekamaku mihaaru nudhanee. Hurihaa ekuverin nah postcard funuvanee.Ehenveemaa niviyaa gai sitee bahaa meehun postcard bahanee bura koh.


moosum

Alhugandu liyanee Japaanuge verirah Tokyo ge moosum.

Aharakah moosum adhi hoonu gosfaivaa minvaru badhalu kuranee.Japaanuge moosum midhannavaa 4 area ah baavaiy kurevifaivanee.

mas
hoonu
average enme hoonu machchah gosfaivaa minvaru (seein)
March in May ah
hoonu
16-24
June in August ah
maa hoonu
25-33
September in November ah
fini
16-27
December in February ah
maa fini
5-15

June gai konme dhuvahaku vaarey vehenee. January adhi Februarygai baeh faharu snow vehenee.

April kuree kolhugai cherryge mau hulhuvanee.
November kuree kolhugai leefge kula raiy ah badhalu vanee.
baiy ufedhunu thanugai snow vehunee . (Winter gai baiynoofedhunifaivanee.)

High schoolah ebbasvumah imthihaanu

January fahu kolhugai jumla high school gai ebbasvumah imthihaan kuran. amilla high schoolge imthihaanuge maadhdhaa akee japaanu bahaai igireysi bahaai hisaabu. sarukaaruge high school akee jappanu bahaai igireysi bahaai hisaabaai sains aai mujthamau. imthihaanu kuh jehi kudhin high school gos dhoo nukuran. high school dhiumah takai dhe high school imthihaanukuran.